Shopping & Bargaining Thai Phrases

นี่เท่าไหร่ครับ/คะ

Nîi/Nân tâo-rài kráp/ká?
(How much is this/that?)

ลดได้ไหมครับ/คะ

Lód dâi mái kráp/ká?
(Can you give me some discount?)

$$$ได้ไหมครับ/คะ

$$$ dâi mái kráp/ká?
(Is $$$ ok?)

ลดหน่อยนะครับ/คะ

Lód nàwi ná kráp/ká
(Give me some discount please)

ลดได้เท่าไหร่ครับ/คะ

Lód dâi tâo-rài kráp/ká?
(How much discount can you give?)

$ ___ละกันนะคะครับ/คะ

$____lá gan ná kráp/ká
(Let’s make it $$$.)

แพงจัง

Paeng jang
(So expensive)

เคยซื้อ$$$เอง

Koei súe $$$ eeng
(I used to buy at $$$ only.)

ซื้อไปฝากเพื่อน

Súue bpai fàak pûean

(I am buying for my friend (as a gift))

เพื่อนฝากซื้อ

Pûeam fàak súue

(My friend asked me to buy)

ซื้อไปขาย, ลดหน่อยละกันนะครับคะ

Súe bpai kãai, lód nàwi lá gan nà kráp/ká
(I am buying to sell, please give me some discount.)

ถ้าซื้อเป็นโหล, คิดราคาขายส่งได้ไหมคะ

Tâa súue bpen lõo, kíd raa-kaa kăai sòng dâi măi kráp/ká?
(If I buy in a dozen, could you charge me wholesale price?)

ถูกสุด, ลดได้เท่าไหร่ครับ/คะ

Tùuk sùd, lód dâi tâo-rài kráp/ká?
(Cheapest, how much discount can you give?)

ลองได้ไหมครับ/คะ

Lawng dâi mái kráp/ká?

(Can I try it on?)

มีไซส์ใหญ่/เล็กกว่านี้ไหมครับ/คะ

Mii sái yài/lék gwàa nîi mái kráp/ká?

(Do you have big/smaller size than this one?)

ถ้าซื้อไปแล้ว ใส่ไม่ได้ เอากลับมาเปลี่ยนได้ไหมครับ/คะ

Tâa súe bpai láeo, sài mâi dâi, ao glàb ma bpliàn dâi mái kráp/ká?

(If after I’ve bought, then unable to wear, can I bring it back to change?)

Author: Khun Kruu Noot, Thai Language Success Coach

WisePolyglot Thai innovative, creative and proactive, way to learn Thai!

Thai Language Success Program

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s