6 ways to learn Thai the natural way

6 วิธีเรียนภาษาไทยแบบธรรมชาติ

6 wí-tii rian paa-sãa Thai bàeb tam-má-châat

6 ways to learn Thai the natural way

1) ฟังภาษาไทยบ่อยๆ (เช่น ดูหนังไทย, ฟังเพลงไทย)

1) Fang paa-sãa Thai bòy bòy (chên duu nãng Thai, fang pleeng Thai)

Listen to Thai language frequently (e.g. watch Thai movies, listen to Thai songs)

2) สร้างสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาไทย (เช่น ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนคนไทย)

2) Sâang sìng-wâed-lâwm bpen paa-sãa Thai (chên bpai tîao gàb glùm pûean kon Thai)

Create Thai language environment (e.g. Hang out with a group of Thai friends

3) ฝึกคิดและฝึกสื่อสารกับตัวเองเป็นภาษาไทย

3) Fùek kíd lâe fùek sùue-sãan gàb dtua-eeng bpen paa-sãa Thai

Practice thinking and communicating with yourself in Thai language.

4) คุยกับแฟน/เพื่อนเป็นภาษาไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้

(4) Kui gàb faen/pûean bpen paa-sãa Thai hâi mâak tîi sùd tâo-tîi jà tam dâi)

Talk to girlfriend/boyfriend or friends in Thai as much as you possibly can.

5) พาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์บังคับที่ต้องใช้ทักษะภาษาไทยเยอะๆ

5) Paa dtua-eeng bpai yùu nai sà-tãa-ná-gaan bang-káp tîi dtâwng chái ták-sà paa-sãa Thai yùr yúr

Bring yourself into ” forced/unavoidable” situation that you need use Thai language skills a lot.

6) เลียนแบบวิธีคนไทยพูดภาษาไทยหรือเวลาดูหนังไทย ฟังแล้วพูดตาม

6) Lian-bàeb wíi-tii kon Thai pûud paa-sãa Thai rúue wee-laa duu nãng Thai, fang lâeo pûud dtaam

Imitate the way Thai people speak Thai or when you watch a Thai movie, listen and repeat after them.

How well one is able to master a foreign language, it greatly depends on 3 simple words “How they learn“. If you learn the language the natural way, you will be able to speak more naturally than those who learn in the grammatical way, watch this video to find out more:

Author: Khun Kruu Noot, Thai Language Success Coach

WisePolyglot Thai innovative, creative and proactive, way to learn Thai!

Thai Language Success Program

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s