Thai for Business Conversation (System)

คุณใช้โปรแกรมใหม่นี้เป็นไหม

(Khun chái bproo-graem mài bpen mái?)

Do you know how to use this new system?

คุณใช้ระบบใหม่นี้มานานแค่ไหน

(Khun chái rá-bòb mài níi maa naan kâe-näi?)

How long have you been using this new system?

เพราะอะไรบริษัทคุณถึงเปลี่ยนระบบ

(Práw à-rai baw-rí-sàt khun tüeng bpliàn rá-bòb?)

What caused your company to change the system?

ตอนนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูล

(Dtawn-nîi, pöm yang mâi sâab kâw-muun )

Now, I am still not aware of/made known of the information.

*ทราบ sâab (read as ซาบ) know (formal), aware

ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วผมจะบอกคุณ

(Tâa mii kâw-muun pûrm dturm láeo pöm jà bàwk khun.)

If I have further information I’ll tell you.

คุณทำงานเป็นระบบดี

(Khun tam-ngaan bpen rá-bòb dii.)

The way you work is systematic and that’s good.

Author: Khun Kruu Noot, Thai language success coach

WisePolyglot Thai innovative, creative and proactive, way to learn Thai!

This e-Thai lesson is part of WisePolyglot’s Thai Language Success Program and Thai language workshops
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s