Thai for Business Opportunities

นี่เจ้านายผม

(Nîi jâo-naay pǒm.)

This is my boss.

นี่ลูกน้องผม

(Nîi lûuk náwng pǒm.)

This is my subordinate.

ถ้าผมอยากทำธุรกิจที่เมืองไทย
ผมต้องติดต่อใครบ้าง

(Tâa pǒm yàak tam tú-rá-gìt tîi mueang Thai pǒm dtâwng dtìd-dtàw krai bâang.)
If I want to do business in Thailand, who are the people I need to contact?

คุณต้องการเอกสารอะไรบ้าง

(Khun dtâwng-gaan àyk-gà-sǎan à-rai bâang?)

What are the document that you need?

มีใครจะเข้าร่วมประชุมนี้บ้าง

(Mii krai jà kâo-rûam bprà-chum níi bâang)

Who will be joining this meeting?

คุณรู้จักคนไทยที่อยากทำงานต่างประเทศไหม

(Khun rúu-jàk kon-Thai tîi yàak tam-ngaan dtàang-bprà-tàyd mǎi?)

Do you know Thai people who want to work overseas?

คุณแนะนำลูกค้าให้ผมได้ไหม

(Khun náe-nam lûuk-káa hâi dâu mǎi?)

Can you introduce me some customers/clients?

คุณมีอะไรปรึกษาผมได้นะ

(Khun mii à-rai bprùek-sǎa pǒm dâi ná.)

Anything you can consult with me.

ผมจะติดต่อคุณได้ยังไง

(Pǒm jà dtìd-dtàw khun dâi yang-ngai?)

How can I contact you?

ยินดีที่ได้ทํางานร่วมกัน

(Yin-dii tîi dâi tam-ngaan rûam-gan)

Nice working with you!

ยินดีที่ได้รู้จัก

(Yin-dii tîi dâi rúu-jàk.)

Nice to get to know you.

Author: Khun Kruu Noot, Thai language success coach

WisePolyglot Thai innovative, creative and proactive, way to learn Thai!

This e-Thai lesson is part of WisePolyglot’s Thai Language Success ProgramThai language workshops, Singapore
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s