Business Thai Vocabulary

ธุรกิจ tú-rá-gìt (business)
บริษัท baw-rí-sàt (company)
งาน ngaan (work)
อาชีพ aa-chîip (occupation)
ประชุม bprà-chum (meeting)
หัวหน้า hǔa-nâa (head)
เจ้านาย jâo-naai (boss)
ลูกน้อง lûuk-náwng (subordinate)
ลูกค้า lûuk-káa (customer)
พนักงาน pá-nák-ngaan (staff)
เงินเดือน ngurn-duean (salary)
สวัสดิการ sà-wàd-dì-gaan (welfare)
บริการ baw-rí-gaan (service)
สินค้า sǐn-kaá (goods)
ผลิตภัณฑ์ pà-lìt-dtà-pan (product)
การเงิน gaan ngurn (finance)
การตลาด gaan dtà-laàd (marketing)
การบัญชี gaan ban-chii (accounting)
การจัดการ gaan jàd-gaan (management)
การบริการ gaan baw-rí-gaan (service)
การผลิต gaan pà-lìd (production)
การบริหาร gaan baw-rí-hǎan (business administration/management)
การเมือง gaan mueang (politics)
การศึกษา gaan sùek sǎa (education)
การวิจัย gaan wí-jai (research)
การพัฒนา gaan pát-tà-naa (development)
การลงทุน gaan-long-tun (investment)
การค้า gaan-káa (commerce)
การนำเข้า gaan-nam-kâo (import)
การส่งออก gaan-sòng-àwk (export)
การแข่งขัน gaan-kàeng-kǎn (competition)
การสื่อสาร gaan sùue-sǎan (communication)

Author: Khun Kruu Noot, Thai language success coach
WisePolyglot Thai innovative, creative and proactive, way to learn Thai!

This e-Thai lesson is part of WisePolyglot’s Thai Language Success E-learning and E-coaching Program

Accelerate your Thai language success with us at our innovative and comprehensive Thai language workshops – we make learning Thai language strategies in a day (per level) possible

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s